DOTACJE

SPÓŁDZIELNIA „POKÓJ” realizuje projekt pn: „SŁODKA SPÓŁDZIELNIA POKÓJ II” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w Promocji Marek Produktowych – Go to Brand, Umowa o dofinansowanie nr POIR.03.03.03-24-0020/20-00

Głównym celem realizacji projektu jest wzrost rozpoznawalności produktów firmy Spółdzielnia Pokój na arenie międzynarodowej, a co za tym idzie rozpoczęcie eksportu firmy na nowe rynki zagraniczne lub zwiększenie jego wartości w przypadku rynków do których firma obecnie eksportuje. Oczekiwanym rezultatem jest także zwiększenie świadomości potencjalnych kontrahentów oraz odbiorców końcowych o wysokiej jakości produktów firmy wytwarzanych w Polsce.

Wartość projektu: 229 600 PLN
Wkład UE: 137 600 PLN

SPÓŁDZIELNIA „POKÓJ” realizuje projekt pn:”Dotacja na kapitał obrotowy dla Spółdzielni Pokój ” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Działanie 3.4

Dotacje na kapitał obrotowy, Umowa o dofinansowanie nr POIR.03.04.00-24-0152/20-00

Celem projektu jest jest utrzymanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N)

Wartość projektu: 374 311,59 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 374 311,59 PLN

 Słodka Spółdzielnia Pokój

Dofinansowanie:

Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w Promocji Marek Produktowych – Go to Brand
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Cel projektu:

Głównym celem realizacji projektu jest wzrost rozpoznawalności produktów firmy Spółdzielnia Pokój
na arenie międzynarodowej, a co za tym idzie rozpoczęcie eksportu firmy na nowe rynki zagraniczne
lub zwiększenie jego wartości w przypadku rynków do których firma obecnie eksportuje.

Wartość:    421 000 PLN
Wkład UE: 252 600 PLN

 

Opis Projektu :
 
W ramach Programu promocji branży polskich specjalności żywnościowych firma Spółdzielnia Pokój zaplanowała wykorzystanie skutecznych narzędzi i form promocji do wzrostu rozpoznawalności marki i ekspansji na rynki zagraniczne. Program jest realizowany zgodnie ze strategią ekspansji firmy. Zaplanowano udział w targach przeznaczonych dla branży spożywczej w USA, Chinach, także w Hongkongu, Japonii, Iranie, ZEA, Niemczech oraz Francji. W trakcie imprez targowych firma przewiduje wynajem powierzchni wystawienniczej oraz aktywną promocję na stoisku oznakowanym zgodnie z wymogami programu. Zaplanowano także udział w indywidualnej misji gospodarczej do Chin oraz wyjazdowej misji gospodarczej do ZEA podczas targów Gulfood organizowanych w Dubaju w 2018 r. Przed realizacją programu zaplanowano zakup usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynki perspektywiczne: Chiny, Japonia, USA i ZEA. Koszty związane z udziałem w targach, mijsach gospodarczych, jak i koszt przygotowania usługi doradczej zostaną pokryte ze środków firmy a następnie przedstawione do refundacji zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowalnych. Dodatkowo zaplanowano przygotowanie drukowanych materiałów promocyjno-informacyjnych, w związku z udziałem w wydarzeniach targowych. Materiały będą dostosowane do specyfiki rynków zagranicznych, na których firma będzie się wystawiać, tak pod względem merytorycznym jak i w odpowiedniej wersji językowej dostosowanej do danego rynku. Koszty przygotowania i produkcji drukowanych materiałów promocyjno-informacyjnych nie będą zgłaszane do refundacji kosztów w ramach programu. Materiały te zostaną przygotowane we własnym zakresie.
 
Tytuł projektu :
 
„Wzrost eksportu firmy „Spółdzielnia Pokój” poprzez promocję produktów na rynkach zagranicznych”
Umowa o dofinansowanie nr : POIR.03.03.03-24-0036/17
Poddziałanie 3.3.3: Wsparcie MŚP w Promocji Marek Produktowych – Go to Brand
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
 
Zadania planowane do realizacji
 
1) Udział jako uczestnik w grupowej misji gospodarczej Food Speciality Festival w ZEA w Dubaju w 2017 r.
>pobierz zapytanie ofertowe<
2) Udział jako wystawca w targach Anufood Pekin w Chinach 2017 r.
>pobierz zapytanie ofertowe<
3) Udział jako uczestnik w grupowej misji gospodarczej ANUGA w Kolonii w 2017 r.
>pobierz zapytanie ofertowe<
4) Udział jako wystawca w targach ISM KOLONIA w Niemczech 2018 r.
5) Udział jako wystawca w targach TRADESHOW TOKYO w Japonii 2018 r.
>pobierz zapytanie ofertowe<
6) Udział jako wystawca w targach Gulfood w Dubaju w 2018 r.
>pobierz zapytanie ofertowe<
7) Udział jako wystawca w targach SIAL China w 2018 r.
>pobierz zapytanie ofertowe<
8) Udział jako wystawca w targach IRAN AGRO FOOD w Iranie w 2018 r.
>pobierz zapytanie ofertowe<
9) Udział jako uczestnik w grupowej misji gospodarczej AFRICA’S BIG 7, Johannesburg 2018r
>pobierz zapytanie ofertowe<
10) Udział jako uczestnik w grupowej misji gospodarczej ALIMENTARIA, Meksyk 2018r
>pobierz zapytanie ofertowe<
11) Udział jako wystawca w targach Anufood Pekin w Chinach 2018 r.
>pobierz zapytanie ofertowe<
12) Udział jako wystawca w targach SIAL Paris International Food Exhibition w 2018 r.
>pobierz zapytanie ofertowe<
13) Udział jako wystawca w targach Gulfood w Dubaju w 2019 r.
>pobierz zapytanie ofertowe<
14) Udział jako wystawca w targach SIAL China w 2019 r.
>pobierz zapytanie ofertowe<
 
Oferty proszę wysyłać na adres gotobrand@sp-pokoj.com.pl
lub za pomocą formularza.
 
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru dostawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 
Głównym celem realizacji projektu jest wzrost rozpoznawalności produktów firmy Spółdzielnia Pokój na arenie międzynarodowej. Planuje się, że udział w projekcie wpłynie bezpośrednio na wzrost zainteresowania produktami firmy, a tym samym na rozpoczęcie eksportu produktów firmy na nowe rynki zagraniczne lub zwiększenie jego wartości w przypadku rynków, do których firma obecnie eksportuje. Zaplanowano wzrost do 2020 roku wartości eksportu o 6% w stosunku do 2016 roku. Oczekiwanym rezultatem jest także zwiększenie świadomości potencjalnych kontrahentów oraz odbiorców końcowych o wysokiej jakości produktów firmy wytwarzanych w Polsce. Osiągnięte rezultaty z realizacji projektu zostaną wykorzystane do dalszego rozwoju firmy i ekspansji zagranicznej. W każdym roku budżetowym planowany jest przegląd wyników działalności eksportowej firmy, a następnie wdrażanie nowych rozwiązań w celu zwiększenia rozpoznawalności marki „Spółdzielnia Pokój”.
  
Wartość 762 421,65
Wkład UE 371 913
Okres realizacji 14.03.2017–31.07.2019
Scroll to Top