DOTACJE


Opis Projektu
 
 
W ramach Programu promocji branży polskich specjalności żywnościowych firma Spółdzielnia Pokój zaplanowała wykorzystanie skutecznych narzędzi i form promocji do wzrostu rozpoznawalności marki i ekspansji na rynki zagraniczne. Program jest realizowany zgodnie ze strategią ekspansji firmy. Zaplanowano udział w targach przeznaczonych dla branży spożywczej w USA, Chinach, także w Hongkongu, Japonii, Iranie, ZEA, Niemczech oraz Francji. W trakcie imprez targowych firma przewiduje wynajem powierzchni wystawienniczej oraz aktywną promocję na stoisku oznakowanym zgodnie z wymogami programu. Zaplanowano także udział w indywidualnej misji gospodarczej do Chin oraz wyjazdowej misji gospodarczej do ZEA podczas targów Gulfood organizowanych w Dubaju w 2018 r. Przed realizacją programu zaplanowano zakup usługi doradczej w zakresie przygotowania wejścia na rynki perspektywiczne: Chiny, Japonia, USA i ZEA. Koszty związane z udziałem w targach, mijsach gospodarczych, jak i koszt przygotowania usługi doradczej zostaną pokryte ze środków firmy a następnie przedstawione do refundacji zgodnie z katalogiem kosztów kwalifikowalnych. Dodatkowo zaplanowano przygotowanie drukowanych materiałów promocyjno-informacyjnych, w związku z udziałem w wydarzeniach targowych. Materiały będą dostosowane do specyfiki rynków zagranicznych, na których firma będzie się wystawiać, tak pod względem merytorycznym jak i w odpowiedniej wersji językowej dostosowanej do danego rynku. Koszty przygotowania i produkcji drukowanych materiałów promocyjno-informacyjnych nie będą zgłaszane do refundacji kosztów w ramach programu. Materiały te zostaną przygotowane we własnym zakresie.
 
 
Zadania planowane do realizacji
 
  1) Udział jako uczestnik w grupowej misji gospodarczej Food Speciality Festival w ZEA w Dubaju w 2017 r. 
  2) Udział jako wystawca w targach Anufood Pekin w Chinach 2017 r.        
  3) Udział jako uczestnik w grupowej misji gospodarczej ANUGA w Kolonii w 2017 r.          
  4) Udział jako wystawca w targach ISM KOLONIA w Niemczech 2018 r.
 
  5) Udział jako wystawca w targach TRADESHOW TOKYO w Japonii 2018 r.          
  6) Udział jako wystawca w targach Gulfood w Dubaju w 2018 r.         
  7) Udział jako wystawca w targach SIAL China w 2018 r.
  8) Udział jako wystawca w targach IRAN AGRO FOOD w Iranie w 2018 r.         
  9) Udział jako uczestnik w grupowej misji gospodarczej AFRICA'S BIG 7, Johannesburg 2018r
 10) Udział jako uczestnik w grupowej misji gospodarczej ALIMENTARIA, Meksyk 2018r
 11) Udział jako wystawca w targach Anufood Pekin w Chinach 2018 r.
 12) Udział jako wystawca w targach SIAL Paris International Food Exhibition w 2018 r. 
 13) Udział jako wystawca w targach Gulfood w Dubaju w 2019 r.
  14) Udział jako wystawca w targach SIAL China w 2019 r.
 
Oferty proszę wysyłać na adres gotobrand@sp-pokoj.com.pl
lub za pomocą formularza.
 
Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane osobowo i kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzaniem procedury wyboru dostawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
• uczestniczeniu w spółce, jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
• posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
• pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
• pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli
 
 
 
 
Głównym celem realizacji projektu jest wzrost rozpoznawalności produktów firmy Spółdzielnia Pokój na arenie międzynarodowej. Planuje się, że udział w projekcie wpłynie bezpośrednio na wzrost zainteresowania produktami firmy, a tym samym na rozpoczęcie eksportu produktów firmy na nowe rynki zagraniczne lub zwiększenie jego wartości w przypadku rynków, do których firma obecnie eksportuje. Zaplanowano wzrost do 2020 roku wartości eksportu o 6% w stosunku do 2016 roku. Oczekiwanym rezultatem jest także zwiększenie świadomości potencjalnych kontrahentów oraz odbiorców końcowych o wysokiej jakości produktów firmy wytwarzanych w Polsce. Osiągnięte rezultaty z realizacji projektu zostaną wykorzystane do dalszego rozwoju firmy i ekspansji zagranicznej. W każdym roku budżetowym planowany jest przegląd wyników działalności eksportowej firmy, a następnie wdrażanie nowych rozwiązań w celu zwiększenia rozpoznawalności marki "Spółdzielnia Pokój".
 
Wartość 762 421,65
Wkład UE 371 913
Okres realizacji 14.03.2017–31.07.2019